Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára

Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként

Definíciók

A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Felnőttek Nemzetközi Képesség- és Kompetenciamérése Program) egy átfogó nemzetközi kutatás, a részt vevő országok felnőtt lakosságának különféle, a mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit méri. Az OECD kezdeményezésére jött létre, a mérés első ciklusa 2008-ban indult, 38 ország részvételével.

Az adatfelvétel a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság körében a munkavégzés és a hétköznapi tevékenységek során használt készségeket és kompetenciákat, valamint ezek foglalkoztatásban való hasznosulását vizsgálja.

A 2-es képességszintet el nem érők, azaz alulteljesítők azok, akik a PIAAC szövegértési és számolási készségterület 6, a problémamegoldás információtechnológiai környezetben készségterület 4 képességszintjén egyes vagy annál rosszabb értékelést kapnak. A második szint elérését vízválasztónak tekintik, mert ez az a készségszint, amely minimálisan szükséges a modern társadalmi életben való hatékony részvételhez.

Relevancia

Az információs korban szükséges jártasságok, kulcsfontosságú készségek megléte elengedhetetlen a modern társadalmi és gazdasági életben való sikeres részvételhez. Ehhez az egyéneknek rendelkezniük kell megfelelő minőségű szövegértési és számolási készséggel, illetve információtechnológiai környezetben történő problémamegoldó készséggel.

A PIAAC értékes adatokkal szolgál Magyarország felnőtt lakosságának jelenlegi képességeiről és tapasztalatairól. A mérés alapján képet kaphatunk arról, hogy az oktatás és szakképzés során elsajátított képességek és tudás hogyan használhatók a munkában és a hétköznapi életben. Segít jobban megérteni, hogy melyek azok a kompetenciák, amelyekre a 21. században szükség van akár a mindennapi életvezetés, akár a munkaerő versenyképességének javítása szempontjából. Az eredmények lehetővé teszik továbbá az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák tényekre alapozó tervezését. A mérés eredményeinek elemzése támogatja a döntéshozókat olyan képzések vagy rendelkezések kidolgozásában, amelyek elősegítik a jobb munkavégzéshez és a hétköznapi életben történő boldoguláshoz szükséges képességek fejlesztését. Az eredményekre alapozva olyan stratégiák kidolgozására nyílik lehetőség, amelyek biztosítják az ország sikerességét, fejlődőképességét és felkészültségét a modern kor kihívásaival szemben. Emellett a nemzetközi felmérés eredményei alapján összehasonlíthatjuk Magyarország felnőtt lakosságának eredményeit más – a vizsgálatban szintén részt vevő – országok lakosságának eredményeivel.

Elemzés

A 2017-es PIAAC-felmérés alapján a felnőtt lakosság szövegértési feladatain az alulteljesítők (1-es vagy az alatti kompetenciaszintet elérők) aránya Magyarországon 18,5% volt, 1,2 százalékponttal alacsonyabb az OECD-átlagnál. A számolási készség felmérésén az alulteljesítők aránya a magyar felnőtt lakosság körében 17,7% volt, amely az OECD átlagánál jelentősen, 5,8 százalékponttal volt alacsonyabb. A problémamegoldó készség esetén az alulteljesítők aránya Magyarországon az OECD-országok átlagához hasonló (42,6%) volt.

Nemzetközi kitekintés

2017-ben az OECD-felmérésben részt vevő tagállamokban a szövegértés területén átlagosan 19,7% volt a 2-es képességszintet el nem érő felnőttek aránya. Számolási készség esetén ez az arány 3,8 százalékponttal volt magasabb (23,5%). A problémamegoldó készség információtechnológiai környezetben készségterületen azon felnőttek aránya, akik 1-es vagy az alatti szintet értek el, 43% volt. Mindhárom készségterületen Japán felnőtt lakossága teljesített a legjobban, (4,9, 8,1, illetve 27,3%-kal), Chile felnőtt lakossága viszont mind a három területen a rangsor végére került (53,4, 61,9, illetve 52,4%-kal).

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük, keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT-linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.