Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv*
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2017-hez képest csökkent a teljesített adatigénylések aránya.

Definíciók

Az Infotv. 3. § 5. pontja alapján közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése kimondja, hogy közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

Relevancia

A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer, 2030 16.10 alcélja „Az információhoz történő nyilvános hozzáférés biztosítása és az alapvető szabadságjogok védelme a nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi megállapodásokkal összhangban”. Az információhoz történő hozzáférést jól demonstrálja a teljesített közérdekű adatigénylések száma a benyújtottak arányában. Az UNESCO hangsúlyozza, hogy ami nem mérhető, azon nem lehet javítani, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférést felügyelő nemzeti szervezet pontos adatokkal rendelkezzen a teljesített és az elutasított adatigénylések számáról.

Elemzés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (3) bekezdése előírja, hogy az elutasított közérdekű adatigénylésekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelőknek nyilvántartást kell vezetniük, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatniuk kell a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: NAIH). Ennek ellenére e kötelezettségének nem minden, közfeladatot ellátó vagy közpénzt felhasználó szervezet tesz eleget. Az adatszolgáltató szervek száma ugyanakkor folyamatosan nő, 2017-ben 219 adatszolgáltató szerv nyújtott be jelentést a NAIH részére, 2021-ben már 1011 szerv. A teljesített adatigénylések aránya 2017 és 2020 között mindegyik évben 70% fölött volt, 2021-ben azonban 66%-ra csökkent. Az adatigénylés elutasítása lehet jogszerű is, ugyanakkor arról nem áll rendelkezésre adat, hogy az elutasítások hány százaléka volt jogszerű. A hazai 2020-as adatok csak 1 százalékponttal maradnak el az UNESCO-felmérés 40 ország adatai alapján megállapított értékétől: itthon az adatigénylések 74%-át teljesítették, a felmért 40 országra vonatkozó érték 75% volt.

Nemzetközi kitekintés

Az UNESCO felelős a Fenntartható Fejlődési Célok 16.10.2. indikátoráért, ennek keretében minden évben felmérést készít a közérdekű adatokhoz való hozzáférésről, ezen belül pedig a benyújtott és elutasított adatigénylések számáról. 2020-ban 40 ország adatai alapján a benyújtott adatigénylések 75%-át teljesítették, és 13%-át elutasították (továbbá 12%-át érdemi vizsgálat nélkül utasították el vagy folyamatban van az eljárás). A 2021-es adatok még nem állnak rendelkezésre.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.