Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Rövid táv
Hosszú táv
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az oktatás vagy képzés résztvevőinek aránya emelkedett Magyarországon, de így is elmarad az uniós átlagtól.

Definíciók

Az egész életen át tartó tanulás mutatója a felvételt megelőző 4 hétben bármiféle (iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli) oktatásban, képzésben részt vevő 25–64 évesek azonos korú népességen belüli arányát jelzi.

Relevancia

A népesség tanulási, továbbképzési aktivitásáról ad képet az egész életen át tartó tanulás indikátora. A fejlett piacgazdaságokban az oktatás, képzés egyre ritkábban fejeződik be az iskolarendszerből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. A fenntartható társadalmakban a folyamatos technológiai fejlődés szükségszerűvé teszi a képzésbe való többszöri bekapcsolódást, a rendszeres továbbképzést, a gazdasági szerkezet átalakulásával járó szakmaváltást. Az egyén egész életen át tartó tanulási folyamata a gazdaság által megkövetelt változó igényekhez való alkalmazkodását szolgálja. Mindemellett átfog minden olyan tervszerű tanulási tevékenységet, amelynek célja ismeretek szerzése, illetve készségek és kompetenciák fejlesztése. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia az egész életen át tartó tanulás ösztönzése mellett a fenntarthatóság értékeinek és gyakorlatának megjelenését is fontosnak tartja a tanulmányok teljes folyamatában.

Elemzés

Magyarországon 2000 és 2002 között a 25–64 éves népességen belül 3% körül alakult az oktatásban, képzésben részt vevők aránya, amely a 2003-as kiugrás után 2007-ig évi 4% körüli szinten stagnált, majd 2012-ig folyamatosan csökkent. A 2015-ben végrehajtott módszertani változtatás1 a mutató értékében szinteltolódást eredményezett, ezért a 2014 utáni adatok a korábbiakkal csak korlátozottan összehasonlíthatók. 2016 és 2019 között az oktatásban, képzésben részt vevők aránya enyhén csökkenő tendenciát mutatott, majd 2020-ban – összefüggésben a Covid19-járvány miatt bevezetett intézkedésekkel – jelentősen visszaesett. A járvány első és második hullámának idején a személyes találkozások korlátozása miatt elmaradt – nagyrészt iskolarendszeren kívüli – képzéseket az online tér nyújtotta lehetőségek nem tudták ellensúlyozni. 2021-ben az oktatásban, képzésben részt vevők aránya a 25–64 éves népességen belül ismét növekedett, megközelítette a 2018. évi szintet (csaknem 6%).
A nők némileg nagyobb arányban vesznek részt a felnőttoktatásban, -képzésben a férfiaknál. 2021-ben a férfiak részvétele nagyobb mértékben emelkedett, így a két nem közötti különbség gyakorlatilag megszűnt. A felnőttképzésben részt vevők aránya Budapesten általában kimagasló (2015 és 2018 között 9–10% körüli, 2021-ben 7,2%), a régiók közti különbségek azonban nem állandóak: már egy-egy nagyobb képzést igénylő projekt megvalósulása is jelentős változást eredményezhet. 2021-ben nem minden régióban nőtt a részvételi arány. A Közép-Dunántúli régióban volt a legmagasabb, 2,4 százalékpontos a növekedés, Pest régióban és Észak-Alföldön nem változott, míg Nyugat-Dunántúlon 0,6 százalékponttal visszaesett a részvételi arány.

Nemzetközi kitekintés

A lakosság tanulási, továbbképzési aktivitása eltérő az unió tagállamaiban. A Covid19-járvány és az ennek okán bevezetett korlátozások a tagországok túlnyomó többségében a felnőttoktatásban, -képzésben való részvétel visszaesését eredményezték 2020-ban, 2021-re azonban visszaállt a korábbi évekre jellemző szintre. 2021-ben az unió 27 tagállamában átlagosan a 25–64 évesek 10,8%-a vett részt oktatásban, képzésben. A részvételi arány Svédországban volt a legmagasabb (34,7%), a közép- és kelet-európai tagállamokban a legalacsonyabb. Magyarország az utolsó harmadban foglal helyet.
A nők oktatásban, képzésben való részvétele – csakúgy, mint hazánkban – közösségi szinten is meghaladja a férfiakét.

A kiadvány adatai 2022. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.